1

Αριθμός Προσκλήσεως 2/07 (23.01.07)

Αριθμός Προσκλήσεως 2

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2007 στις 18.30 για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή – ορισμός Διοικητικών Συμβουλίων Δημοτικών Επιχειρήσεων:
α) Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
β) ΑΙΟΛΙΚΗ
γ) ΔΕΠΤΑΜ
δ) ΔΕΤΑΜ
ε) ΑΔΕΜ

2. Εκλογή – ορισμός μελών Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων του Δήμου:
α) Δημοτικό Κέντρο Νεότητας (Δ.Κ.Ν.)
β) Λεσβιακός Οργανισμός Λαϊκής Τέχνης (Λ.Ο.Λ.Τ.)
γ) Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης (Α.Ο.Δ.Μ.)
δ) Δημοτική Φιλαρμονική Μυτιλήνης (Δ.Φ.Μ.)
ε) Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Παρέμβασης (Δ.ΟΚ.Π.)
στ) Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)
ζ) Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Μυτιλήνης (Π.&.Β.Π.Σ.)
η) Χώροι Άθλησης
θ) Σχολικές Επιτροπές

3. Μετονομασία Ενιαίων Λυκείων -Δημιουργία νέας Σχολικής Επιτροπής

4. Ορισμός μελών σε επιτροπές για το έτος 2007:
α) Επιτροπή παραλαβής δημοτικών έργων.
β) Επιτροπή βεβαίωσης για την καλή εκτέλεση και το εύλογο της δαπάνης των δημοτικών έργων, προϋπολογισμού έως 6.632,42€ που θα εκτελεστούν μέσα στο 2006.
γ) Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών.
δ) Επιτροπή δημοπρασιών προμηθειών.
ε) Επιτροπή πιστοποίησης εργασιών.
στ) Επιτροπή αξιολόγησης και γνωμοδότησης διαγωνισμών προμηθειών.
ζ) Επιτροπή παραλαβής υλικών.
η) Επιτροπή ελέγχου στοιχείων εξισωτικής αποζημίωσης.
θ) Επιτροπή ονοματοθεσίας οδών.

5. Ορισμός άτυπων επιτροπών του Δήμου Μυτιλήνης για τη διετία 2007-2008.
α) Επιτροπή ορίων οικισμών και ρυμοτομικών.
β) Επιτροπή καταστημάτων.
γ) Επιτροπή κυκλοφοριακής ρύθμισης.
δ) Επιτροπή για διαπίστωση θεομηνιών.
ε) Επιτροπή καθαριότητας και περιβάλλοντος.
στ) Επιτροπή βιβλιοθήκης και εκδόσεως βιβλίων.
ζ) Επιτροπή Πινακοθήκης.
η) Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
θ) Επιτροπή αξιοποίησης περιουσίας του Δήμου.
ι) Επιτροπή Γυναικών.

6. Εκπρόσωποι του Δήμου Μυτιλήνης σε Επιτροπές για τη τετραετία 2007-2010:
α) Επιτροπή Παιδείας.
β) Επιτροπή Βιβλιοθήκης.
γ) Φιλανθρωπικά Καταστήματα.
δ) Σύνδεσμος Δήμων & Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος.
ε) Δ.Σ. Μουσείου TERIADE.
στ) Διεύθυνση Δασών.
ζ) Δίκτυο διατηρητέων Μνημείων.
η) ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε. (πρώην ΕΨΥΠΑΛ)
θ) Σύνδεσμος Δήμων & Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου.
ι) Σύνδεσμος Ύδρευσης και Αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Λουτρόπολης Θερμής.
ια) Επιτροπές Σταυλισμού (Α/θμια, Β/θμια).
ιβ) Πολιτιστικό Κέντρο Λουτρών.
ιγ) Κέντρο ΠΝΟΗ.
ιδ) Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ».
ιε) Ελέγχου ανασύστασης ελαιοδένδρων που είχαν υποστεί ζημιές από πυρκαγιά.
ιστ) Δίκτυο πόλεων «ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ».
ιζ) Εταιρεία Προστασίας ανηλίκων.
ιη) Εκπρόσωπος του Δήμου Μυτιλήνης στο συμβούλιο επιθεωρήσεως Θεάτρων και Κινηματογράφων.
ιθ) Εκπρόσωπος στην επιτροπή «περί καθορισμού προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργία σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης» και «περί ταχυπλόων (ταχυκίνητων) σκαφών και λοιπών θαλασσίων μέσων αναψυχής»

7. Παράταση αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών στους προβλεπόμενους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους στην ευρύτερη περιοχή Βαρειά-Ακρωτήρι του Δήμου Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπό έγκριση
μελέτη «Αναθεώρηση, επέκταση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Μυτιλήνης».

8. Έκθεση πράξεων επιβολής των εισφορών σε χρήμα μετά την κύρωση των πράξεων εφαρμογής στις
πολεοδομικές ενότητες Ακλειδιού και Παναγιούδας.

9. Έγκριση απασχόλησης κατά τις αργίες –απογευματινές ώρες εργατών κ.λπ.

10. Εξέταση ενστάσεων του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΛΟΥΤΡΩΝ».

11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΛΟΥΤΡΩΝ».

 

Μυτιλήνη 19 Ιανουαρίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ