Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού – παραλίας, που βρίσκονται στα  όρια  της  διοικητικής  περιφέρειας του Δήμου Λέσβου .

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στην έδρα του Δημοτικού καταστήματος Μυτιλήνης, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 13 – 17 (2ος όροφος) κατά την ημέρα Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 και ώρα από 08:00 π.μ., τριάντα λεπτά της ώρας για κάθε ένα τμήμα με τη σειρά των θέσεων που αναφέρονται στον πίνακα 1 της παρούσας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών  (ορισθείσα με την αριθ. 49/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου). Η δημοπρασία μπορεί να συνεχισθεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου έως αποκλειστικά την ημερομηνία 31.12.2019, χωρίς δυνατότητα παράτασης της διάρκειας της.

Αναλυτικά :