Ο Δήμος Λέσβου, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ανά κατηγορία Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης των αντίστοιχων Δημοσίων Συμβάσεων μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν στους καταλόγους του Δήμου Λέσβου σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες .

Αναλυτικά η πρόσκληση και τα υποδείγματα των αιτήσεων.