Πρόγραμμα Διαύγεια

Aπό την Τρίτη 15 Μαρτίου 2011, ο Δήμος Λέσβου και στη συνέχεια ο Δήμος Μυτιλήνης, εφαρμόζει τη διαδικασία δημοσίευσης αποφάσεων και διοικητικών πράξεων που προβλέπει το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σύμφωνα με τον Nόμο 3861/2010 για την ενίσχυση της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο.

Επιπλέον , στην ιστοσελίδα του Δήμου, αναρτώνται για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας και την ενημέρωση των συνδημοτών μας και τα ακόλουθα :