Περίληψη διακήρυξης

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ δημοπρασίας

(εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Ακίνητο                                                : Κτίσμα – κατάστημα

Όροφος                                                : Ισόγειο

Θέση ακινήτου                 : Τοπική Κοινότητα Πλακάδου Γέρας – εντός του Πάρκου της ομώνυμης Κοινότητας

Εμβαδόν κύριων χώρων                : 86,18 τ.μ.

Εμβ. βοηθητικών χώρων               : 8,40 τ.μ. (WC)  και 12,30 τ.μ. (προσθήκη κατ’ επέκταση υλοποιημένη) (σχετ. η αρ. 170/20-3-2001 οικοδομική άδεια, το από Ιανουαρίου 2010 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Πολιτικού μηχανικού Παράσχου Μανούσου και το από 12-6-2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Ακινήτου της αρμόδιας Επιτροπής)

Αρ. μετρητή ΔΕΗ               : 551512287-022

Αρ. μετρητή ύδρευσης   : 1420425574

Χρήση                                   : Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους ή μερικής επεξεργασίας – πλήρους ή πρόχειρου γεύματος (π.χ. εστιατόριο, ψητοπωλείο, μεζεδοπωλείο, σνακ μπαρ, πιτσαρία         αναψυκτήριο, καφενείο, καφετέρια, μπαρ κλπ συναφείς δραστηριότητες).

Ημέρα, ώρα & τόπος : η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 12 / 09 / 2018, από ώρα 11:00 έως 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στον Παπάδο Γέρας.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατό πενήντα ευρώ μηνιαίως (150 €/μήνα).

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε έξι έτη (6) έτη χωρίς δυνατότητα παράτασης και αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου του εκμισθωμένου χώρου.

Δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη δημοπρασία:

1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο ισόκυρο έγγραφο. Εφ’ όσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτού (καταστατικό εταιρείας, τροποποιήσεις, πιστοποιητικό Πρωτοδικείου κλπ) καθώς και παραστατικά εκπροσώπησης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη του Δημάρχου Λέσβου.

2) Βεβαίωση περί µη οφειλής στο Δήµο

3) Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δημόσιο

4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας

5) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 (παρέχεται από το Δήμο) στην οποία να αναγράφεται α) ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του ακινήτου (για το οποίο πλειοδοτεί) και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα  β) ότι έλαβε γνώση του ακινήτου (για το οποίο πλειοδοτεί) και της κατάστασης στην οποία αυτό βρίσκεται και την αποδέχεται  πλήρως και ανεπιφύλακτα γ) ότι αποδέχεται τον εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του καθώς και τον ΑΦΜ του δ) ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ε) (i) για φυσικά πρόσωπα: ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση & δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή (ii) για νομικά πρόσωπα: ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, δεν βρίσκεται σε διαδικασία λύσης/ εκκαθάρισης/ αναγκαστικής διαχείρισης, δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση/διορισμού εκκαθαριστή.

6) και εγγύηση συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που ανέρχεται στο πόσο 180,00  ευρώ.

Ο εγγυητής πρέπει να προσκομίσει:

1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο ισόκυρο έγγραφο

2) Βεβαίωση περί µη οφειλής προς τον Δήµο

3) Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δημόσιο

4) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων την διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι έλαβε γνώση του ακινήτου και της κατάστασης στην οποία αυτό βρίσκεται και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα (παρέχεται από το Δήμο).

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής & αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Περιουσίας του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, 1ος όροφος, τηλ.: 2251350515, -579) και από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου στη ΔΕ Γέρας (2251352412, -422) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η πλήρης διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου στη διεύθυνση http://www.mytilene.gr/category/prokiriksis/

Η Διακήρυξη
Η Υπ. Δήλωση Νομικού Προσώπου
Η Υπ. Δήλωση Φυσικού Προσώπου
Η Υπ. Δήλωση Εγγυήτη

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ