Η Αναπτυξιακή Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Λέσβου και με το διακριτικό τίτλο ΑΔΕΛ Α.Ε. προκηρύσσει ότι προσφέρει για εκμίσθωση , αξιοποίηση και λειτουργία, το Δημοτικό Ελαιοτριβείο Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου, όπως υφίσταται. Ως ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 5.000,00 ευρώ. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει βάσει της πλέον συμφέρουσας, από οικονομικοτεχνική άποψη ,προσφοράς .

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέτουν ενσφράγιστες κλειστές προσφορές από 13/03/2015 έως 02/04/2015 και ώρα 13:00 μ. μ , στην έδρα της εταιρείας , στην Ικτίνου 2 , στη Μυτιλήνη .Το τεύχος της πρόσκλησης θα διατίθεται από την έδρα της εταιρείας έως και 27/03/2015 , και σε ωράριο 11:00π.μ – 13:00 μ. μ ,έπειτα από σχετικό γραπτό αίτημα.

(2251024575 και 2251043502

e-mail: adelae@otenet.gr

Aναλυτικά το τεύχος πρόσκλησης ενδιαφέροντος εδώ.

Για την ΑΔΕΛ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο