Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΕΩΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑΡΤΙ», εκτιμώμενης αξίας  180.000,00 Ευρώ  (με  Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο ανήκει αποκλειστικά στην κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑ», με προϋπολογισμό 151.003,50 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά.).

 Αναλυτικά η  μελέτη