ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ     
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                      
Αριθμός προσκλήσεως: 8η/2020
Μυτιλήνη, 30/3/2020
Αριθ. Πρωτ: – 9698 –
ΠΡΟΣ:
α)  Δήμαρχο Μυτιλήνης
β)  Μέλη  Δημοτικού Συμβουλίου
γ)  Προέδρους Κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων
 Αγιάσου, Γέρας, Ευεργέτουλα, Λ. Θερμής, Μυτιλήνης,  Πλωμαρίου
ΚΟΙΝ:
α)  Γενικό Γραμματέα Δήμου Μυτιλήνης
β)  Νομική Υπηρεσία Δήμου Μυτιλήνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 12:00 και λήξη 20:00.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

1
Δέσμη μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων του Δήμου Μυτιλήνης που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω του κορωνοϊού COVID -19
2 Αποδοχή πίστωσης από του Υπουργείο Εσωτερικών, ποσού 60.000,00 ευρώ, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του καρονοϊού  COVID-19
3 Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
4 Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020
5 Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020

Μέχρι την ώρα λήξης της Συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικού Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης (dsmytil@gmail.com), αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.

Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. 697 767 5775).

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη Συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ