Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Βιβλιοδετήσεις-Εκδόσεις κ.τ.λ.» για το 2018.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής είτε για μία (1) ομάδα ειδών, είτε για περισσότερες ομάδες ειδών, είτε στο σύνολο όλων των ομάδων της υπηρεσίας, μέχρι και τις 15:00΄ της Τετάρτης 25/04/2018.

Αρμόδιος υπάλληλος Δέσποινα-Ταξιαρχούλα Ρουμελιώτη .

Αναλυτικά :