Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την Προμήθεια αντλίας για την άρδευση στη Δημοτική Ενότητα Πολιχνίτου στη θέση Κουρούπι, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.800,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της συνημμένης με αριθ. 74/2016 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο  την οικονομική προσφορά τους, με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο τίτλος της προμήθειας ή υπηρεσίας, προς το Γραφείο Προμηθειών, μέσω πρωτοκόλλου του Δήμου, μέσω fax ή μέσω e-mail, έως τη Δευτέρα 13/06/2016 και ώρα 15:00.

Η ανωτέρω προμήθεια θα ανατεθεί στον μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), και στη συγγραφή υποχρεώσεων της με ΑΜ: 7/2016 άρθρο 5, όπου αναφέρεται το κριτήριο κατακύρωσης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς είναι: 1) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες, 2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ. 3 του Ν. 2286/95 δηλαδή ότι δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική δραστηριότητα

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Ζουριδάκης, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

Αναλυτικά
Η μελέτη εδώ
Η υποβολη Προσφαρας εδώ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ