ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Επιμελητηρίου Λέσβου & ανάδειξή του σε κέντρο στήριξης εξωστρεφών και καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων»

 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Ελ. Βενιζέλου 13-17- ΤΚ 81132 Μυτιλήνη, Τηλ. 22510-27777, Φαξ 22513-50600 E-mail dimos@mytilene.gr Ιστοσελίδα mytilene.gr.
 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τηλ. 2251350565/516/580, Φαξ 2251350510 E-mail promithies@mytilene.gr, Ιστοσελίδα mytilene.gr. Πληροφορίες : Π. Αράμβογλου, Ε. Αργυρού, Ζ. Ανατολίτη.
 3. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη (72000000-5).
 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της σύμβασης που θα συναφθεί, είναι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Επιμελητηρίου Λέσβου ώστε να αναδειχθεί σε ένα Πολυδύναμο & Καινοτομικό Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και της Ανάπτυξης. Το έργο περιλαμβάνει:

Α) Αναβάθμιση της Ψηφιακής Υποδομής του Επιμελητηρίου

Β) Δημιουργία Υπηρεσίας online Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων

Γ) Εφαρμογή Διαβούλευσης για την Ανάπτυξη της Οικονομίας & της Καινοτομίας

Δ) Εφαρμογές Στήριξης της Ανταγωνιστικότητας, της Εξωστρέφειας και της Καινοτομίας των επιχειρήσεων

Ε) Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης Επιχειρήσεων για προβολή

 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:104.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 84.516,13€, ΦΠΑ 24%: 20.283,87€)
 2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης.
 3. ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 2% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και από τον υποψήφιο Ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος προκήρυξης.
 4. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr.
 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
 6. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 01/05/2020, Ώρα 13:00
 7. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 14/05/2020, Ώρα 14:00
 8. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 18/05/2020, Ώρα 12:00.
 9. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως την 8η Μαΐου 2020 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr.
 10. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η Ελληνική γλώσσα.
 11. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Σύμφωνα με τη διακήρυξη, άρθρο 2.4.5.
 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους των Παραγράφων «2.2.3 Λόγοι Αποκλεισμού» και «2.2.4 Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής & Αποδεικτικά Στοιχεία».
 13. Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Μυτιλήνης, mytilene.gr στην κατηγορία Ηλεκτρονική Ενημέρωση – Προκηρύξεις.

 

Η Αναλυτική Διακήρυξη

Το έντυπο ΤΕΥΔ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ