Ο Δήμαρχος Λέσβου Σπυρίδων Γαληνός προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια με τίτλο «Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών οχημάτων καθαριότητας», εκτιμώμενης αξίας 1.238.264,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

  • Συστημικός αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 68083
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00 .
  • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00 .

Αναλυτικά:

Ο Δήμαρχος Λέσβου
Γαληνός Σπυρίδων