Ο Δήμαρχος Λέσβου προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες κορασίδες που τέλεσαν  το γάμο τους κατά το έτος 2016, είναι καταγόμενες και κατοικούν στη Δ.Κ. Μυτιλήνης, να υποβάλλουν αιτήσεις με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για τη χορήγηση βοηθημάτων γάμου έτους 2016 Κληροδοτήματος  «Ελβίρας Κατσούλη».

Το προς διάθεση ποσό είναι 6.000,00€ (αντιστοιχεί σε 12 προικοδοτήσεις). Το ποσό της προικοδότησης ανά δικαιούχο να είναι: 500,00 € (πεντακόσια ευρώ).

Αναλυτικά η πρόσκληση .