Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΦΥΛΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12Ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017-  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ», συνολικής δαπάνης 213.900,00 € (με ΦΠΑ), με  την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 άρθρο 32 παρ. γ, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλομένης σε απρόβλεπτες καταστάσεις και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο προσφορά.

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.