Υποβολή πρότασης διαχείρισης αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη δήμου Λέσβου

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, υπέγραψε την υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Άξονας Προτεραιότητας 2: «Τ.Π.Ε. και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής») με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», προϋπολογισμού 61.500 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) και χρηματοδοτείται 100% από πόρους του ΕΣΠΑ.

Το αντικείμενο της πρότασης είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής, μέσω της οποίας θα καταγράφονται τα αιτήματα των Πολιτών/Δημοτών  και στην συνέχεια αυτά θα διαχειρίζονται με απλό τρόπο από το προσωπικό του Δήμου Λέσβου. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας  ο πολίτης θα μπορεί να μεταφέρει στις Υπηρεσίες του Δήμου, άμεσα και στοχευόμενα στο ανάλογο τμήμα, το αίτημά του, τυχόν  προβλήματα,  καταγγελίες κλπ.

 

Το σύστημα το οποίο θα εγκατασταθεί θα αποτελείται από τα ακόλουθα  τρία υποσυστήματα.

•    Το πρώτο είναι το Περιβάλλον Εργασίας από όπου οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την υπηρεσία,

•    το δεύτερο είναι ο Μηχανισμός της Αυτόματης Ειδοποίησης των χρηστών και του δημότη και
•    το τρίτο είναι το υποσύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος από τον δημότη.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες, είναι οι ακόλουθες:
1.    Καταχώριση αιτήματος από Δημότες
2.    Διαχείριση και παρακολούθηση  της ροής αιτημάτων έως και την διεκπεραίωσή τους, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
3.    Στατιστική απεικόνιση αποτελεσμάτων
4.    Ενημέρωση  των δημοτών, σε προγραμματικό χρόνο, της  κατάστασης των αιτημάτων τους.

    Ο κυριότερος σκοπός του συστήματος αυτού είναι να παρέχει απλή και αυτοματοποιημένη λειτουργία στις υπηρεσίες ενός Δήμου για την καταγραφή, παρακολούθηση και απάντηση των αιτημάτων που προέρχονται από τον δημότη
    Επιπλέον, θα δίνεται παράλληλα η δυνατότητα στη διοίκηση του Δήμου να αξιολογεί τη λειτουργία του μηχανισμού αντιμετώπισης των αιτημάτων των πολιτών/δημοτών
    Τέλος, το σύστημα θα συγκεντρώνει, απεικονίζει και διαχειρίζεται πληροφορίες και δεδομένα του Δήμου που αφορούν τα αιτήματα

«Στόχος είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας του Δήμου μας στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων, προς όφελος της αποδοτικής τοπικής διακυβέρνησης και της ταχύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου