ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων γονέων για υπαγωγή τους στο Πρόγραμμα της Ε.Ε. «Εναρμόνιση στην Οικογενειακή και Επαγγελματική Ζωή», για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λέσβου .

Από τον Οργανισμό «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», ανακοινώνεται ότι:

Ο Οργανισμός «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» είναι και για την προσεχή σχολική χρονιά 2013- 2014 δικαιούχος του Προγράμματος «Εναρμόνιση στην Οικογενειακή και Επαγγελματική Ζωή». Ως εκ τούτου οι γονείς που ενδιαφέρονται για την υπαγωγή τους στο Πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους από αύριο Πέμπτη 25/7 μέχρι και 2/8/2013 στην ΕΕΤΑΑ- Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», διεύθυνση: Μυλλέρου 75-77 Τ.Κ 10436 Αθήνα. Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της Εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier). Αιτήσεις ή/και δικαιολογητικά που κατατίθενται ή παραλαμβάνονται μετά τις 2/8/2013, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενες και άνεργες μητέρες που έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 30.000 € για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 35.000€ για μητέρες που έχουν 3 ή 4 παιδιά και 40.000 για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και άνδρες χωρισμένοι οι οποίοι έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους καθώς επίσης και όσοι βρίσκονται σε χηρεία.

Για τους άνδρες, ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις και τα ίδια προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις μητέρες και επιπλέον η δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας (όπου απαιτείται).

Οι μητέρες που θα ενταχθούν στη εν λόγω πράξη, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι Έλληνιδες Ομογενείς ή να είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

  • να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή
  • να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή
  • να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή
  • να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr, τα γραφεία του Οργανισμού μας καθώς επίσης και τους κατά τόπους Παιδικούς.
Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr και www.eetaa1.gr/index1.html), της ΚΕΔΕ (www.kedke.gr) και του ΕΠΑΝΑΔ (www.epanad.gov.gr), από τις 25/7/2013.

Η κα Αντωνέλλη Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Οργανισμού, δήλωσε σχετικά:

«Αφού καταφέραμε και φέτος να είμαστε δικαιούχοι του εν λόγω προγράμματος, κάνουμε ΕΚΚΛΗΣΗ στους γονείς που διαθέτουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στο Πρόγραμμα να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους, μιας και η υπαγωγή τους στο εν λόγω πρόγραμμα θα έχει διπλό όφελος: και εκείνοι θα απαλλαγούν από την εισφορά αλλά και εμείς θα εξασφαλίσουμε την λειτουργία όλων των Παιδικών του Δήμου μας. Θυμίζω ότι στον Δήμο μας δεν έκλεισε κανένας Παιδικός σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ελλάδα και τούτο οφείλεται ΚΑΙ στο ότι φροντίσαμε από πέρσι- όπως και εφέτος- να εντάξουμε στο εν λόγω Πρόγραμμα και τους Παιδικούς των χωριών μας, κάτι που αποδείχθηκε σωτήριο αφού έτσι μας δόθηκε η δυνατότητα προσλήψεων έστω και ελάχιστων, με αποτέλεσμα οριακά και με την βοήθεια όλων των εργαζομένων να καταφέρουμε να λειτουργούμε όλους τους Παιδικούς του Δήμου μας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ λοιπόν όλους τους γονείς εγκαίρως να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους, μιας και εξαρτάται και από εκείνους η συνέχιση της λειτουργίας όλων των Παιδικών του Δήμου μας.»

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου