Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο “ΥΠΟΕΡΓΟ «ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Α/Α 3 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 5000170 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ {ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ (1LIT)} ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α) Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ για το έτος 2019 για τις ανάγκες του Δήμου ΛΕΣΒΟΥ”, προϋπολογισμού 92.323,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α: 15.6473.0005 του προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2019.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).

Το σύνολο των δαπανών του Έργου θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον Κωδικό Συλλογικής Απόφασης: Ε0938 Κωδικός Πράξης ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου): 2016ΣΕ09380033.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα, η 26η Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 15:00. Μετά την λήξη παραλαβής των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αναλυτικά: