Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο ¨Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων¨, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 15/2018 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, συνολικού ποσού 4.930,00 .

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) .

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την 23/04/2018 .

Αναλυτικά :