Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει Ανοιχτό Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις οδών και εσωτερικού δικτύου της ΔΕ Καλλονής (Καλλονή – Παρακοίλων – Σκαλοχωρίου)», με προϋπολογισμό 59.966,88  Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

  • Χωματουργικά  με προϋπολογισμό 1.950,00 (δαπάνη εργασιών)
  • Σκυροδέματα  με προϋπολογισμό 31.557,00 (δαπάνη εργασιών)
  • Οπλισμοί  με προϋπολογισμό 4.588,50 (δαπάνη εργασιών)

Αντικείμενο της παρούσας Mελέτης είναι οι τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών εντός του σχεδίου πόλεως Καλλονής, και συγκεκριμένα στις θέσεις «Καλιβάκια» και «Άγιος Νεκτάριος»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα Έντυπα Προσφοράς του Διαγωνισμού από το Δημοτικό Κατάστημα Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100, Μυτιλήνη, μέχρι την 8-4-2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00 μ.μ.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των Τευχών Δημοπράτησης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, προκηρύξεις), εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22513-50562/50557, φαξ. επικοινωνίας 22513-50508, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία : Παπασωτηρίου Ελευθερία & Τσαπώνη Μαρία.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11-4-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30π.μ. έως 10:00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Αναλυτικά :