Τροποποίηση Σχεδίου του διευρυμένου Δήμου Μυτιλήνης σε ιδιοκτησία στην περιοχή “Πληγώνι”

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη   13.01.2014
ΝΟΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΟΜΗΣΗΣ

Ταχυδρομ. Διεύθ.:  Μ.Κουντουρά  1
Ταχ. Κώδικας:  81100
Τηλέφωνο: 2251353748
Πληροφορίες:  Μ. Γιαρλού
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος-Ποιότητας Ζωής και Πολιτικής Προστασίας ανακοινώνει ότι:

Με την 764/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 173/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά  την σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Διευρυμένου Δήμου Μυτιλήνης  (ΦΕΚ 328/30.07.07 τεύχος Α.Π.Π΄) σε ιδιο-κτησία στην περιοχή «Πληγώνι», προκειμένου να τροποποιηθεί η υφιστάμενη χρήση.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Δόμη-σης  του Δήμου Λέσβου Μ. Κουντουρά 1, κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση της τροποποίησης και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης .
Η παρούσα θα αναρτηθεί και στο Κεντρικό Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Λέσβου όπου μπορούν επίσης να κατατεθούν τυχόν ενστάσεις των ενδιαφερο-μένων μέσα στο ως άνω οριζόμενο χρονικό διάστημα ,οι οποίες θα πρέπει με ευθύνη του Δημοτικού καταστήματος Μυτιλήνης να διαβιβαστούν στην Δ/νση Δόμησης του Δήμου Λέσβου.
Ο Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος-Ποιότητας ζωής και Πολιτικής Προστασίας
Δ. Λέσβου

Ιωάννης Βατός

 

Συνημμένα : 1. 764/2013 Α.Δ.Σ.

2. Σχέδιο ΤροποποίησηςTROP-PLHGONI

Ο Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος – Ποιότητας ζωής και Πολιτικής Προστασίας
Δ. Λέσβου