Ο Δήμαρχος Λέσβου Γαληνός Σπυρίδων διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το Υποέργο 1 : «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» του έργου με τίτλο : «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2014-2015»

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα ευρώ (175.890,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 143.000,00 €, ΦΠΑ: 32.890,00 €).

Αναλυτικά το πλήρες τεύχος της διακήρυξης .

Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης

Επιχειρησιακό σχέδιο Τουριστικής Προβολής Δήμου Λέσβου

Ορθή Επανάληψη – Πίνακας Συμμόρφωσης