Ο Δήμαρχος Λέσβου

 Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (Π. 1.3.3), ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Π. 2.3.2), ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ (Π. 2.3.3), ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ (Π. 2.3.4), WORKSHOP “ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ, ΠΩΣ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Π. 6.3.1)» της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020».

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 35.128,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α 24%,  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 28.329,03 €  , ΦΠΑ : 6.798,97 €).

Η Αναλυτική Διακήρυξη

Η Περιληπτική Διακήρυξη

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II- ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ Οδηγία 15

Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ Οδηγία 23

Διευκρίνιση

Διευκρίνιση 2