Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη και οργάνωση των εκδηλώσεων εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς του Δήμου Μυτιλήνης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.741,82 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης/ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ομάδα και λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές,  μέχρι και τις 12:30 της  Δευτέρας 9/12/2019.

Αναλυτικά: