Ανακοινώνεται η ενοικίαση των κάτωθι αγροτεμαχίων του Πίνακα σύμφωνα με τους εξής όρους και συμφωνίες:

         
Α/Α

 

 

 

(1)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

 

 

(2)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ

 

 

(4)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

 

 

(5)

ΕΓΓΥΗΣΗ

 

 

 

(6)

1 ΑΛΙΓΑΡΙΔΙΑ 60,00 € 100,00 € 25,00 €
2 ΚΗΠΟΣ 50,00 € 50,00 € 12,50 €
3 ΖΥΓΡΑ 50,00 € 50,00 € 12,50 €
4 ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ 150,00 € 200,00 € 50,00 €
  • Η διάρκεια μίσθωσης θα είναι τετραετής, θα άρχεται μετά το πέρας της διαδικασίας μίσθωσης και θα λήγει κατόπιν παρέλευσης τεσσάρων (4) ετών. Ως ελάχιστη προσφορά για την ενοικίαση του εκάστοτε ελαιοκτήματος ορίζεται το ποσό που αναφέρεται στην στήλη πέντε (5) ανά έτος.
  • Προσφορές γίνονται δεκτές σε ευρώ (€) στα γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Μετά την ολοκλήρωση των προσφορών και την ανάδειξη του τελευταίου πλειοδότη ως ενοικιαστή, αυτός υποχρεούται να καταθέσει σε ευρώ εγγύηση ίση με το ποσό της στήλης (6), ποσό που θα του επιστραφεί άτοκα εφόσον μετά τη λήξη της μισθώσεως εξοφλήσει ολοσχερώς το ενοίκιο και εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την ενοικίαση.
  • Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: από 07 Ιουνίου 2016 έως 27 Ιουνίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη συνημμένη στον ιστότοπο του Δήμου Λέσβου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναλυτικά η διακύρηξη εδώ

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

 

ΜΑΡΚΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ