Ο Δικαιούχος Δήμος Μυτιλήνης διακηρύττει ότι την 2η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης, Ελ.Βενιζέλου 13-17, 811 32 Μυτιλήνη, θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης γενικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την πράξη με τίτλο «Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Εισαγωγή σε Βάση δεδομένων του Ιστορικού Αρχείου (αποφάσεις Δ.Σ.) του Δήμου Λέσβου».

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών της υπηρεσίας, με βάση την 119/27-06-2018 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού-Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Λέσβου, ανέρχεται στο ποσό των 59.427,00  € (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 73.689,48 € (με Φ.Π.Α.).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Μυτιλήνης, αρμόδιος υπάλληλος Μαρίνος Αντωνέλλος (τηλ. 22513 50516 Φαξ: 22513050510 ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά:

.