ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη
Τηλ: 22513.50573
Μυτιλήνη  10/04/2020
Αριθ. Πρωτ.:  10636
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των εργασιών με τίτλο «Ταφή απόρων δημοτών δήμου», με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της 5/2020 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Μυτιλήνης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 307/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω εργασία μέχρι τις 14:00 της Τρίτη 28 Απριλίου 2020.

Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει τα δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομίμου εκπροσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Αρμόδια υπάλληλος , στα τηλέφωνα 22513-50611, 22513-50573.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ
ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ