Ο Δήμος Λέσβου  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ως αρχή σχεδιασμού του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής  Οργάνωσης  Ανοιχτής  Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) Δημοτικής Ενότητας  Γέρας του  Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση με απ.ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/5.9.06 (Β’ 1225):

α. Ανακοινώνει ότι τόσο Ο Δήμος Λέσβου όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω Σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς τη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Αναλυτικά :