Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση Φωτεινής Σηματοδότησης Μυτιλήνης», εκτιμώμενης αξίας 36.752,14 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 43.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Ελ Βενιζέλου 13-17, Δημοτικό Κατάστημα Μυτιλήνης, τρίτος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου (www.mytilene.gr, επιλογή : ηλεκτρονική ενημέρωση – προκηρύξεις). Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως την 18/03/2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 23/03/2020 (πληροφορίες : Αραμπατζή Κατερίνα).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Μυτιλήνης, την 27-03-2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 09:30 π.μ. έως 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών).

Αναλυτικά: