Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την  παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρησης υποσταθμού μέσης τάσης (2000 volt) Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης Δ. Λέσβου».

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λέσβου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) μέχρι και τις 14:00΄ της Παρασκευής 19/10/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της προσφορά τους, μπορούν να απευθύνονται  στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Βλάση Μαυραντώνη, στα τηλέφωνα: 2251 0 37394 και φαξ: 2251 0 37393 και e-mail: theatro@mytilene.gr., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά :