Ο Δήμος Λέσβου διενεργεί δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή εργατοώρας ανά κατηγορία εργασιών, για την «Εργασία: συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης».

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 66.000,00 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.
Η χρηματοδότηση είναι από πόρους του Δήμου. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά και ανά εργασία. Ειδικοί περιορισμοί για την συμμετοχή υπάρχουν, σύμφωνα με την Διακήρυξη. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Δεν δύναται το ίδιο άτομο να εκπροσωπεί περισσότερες από μία εταιρίες.
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 3 μήνες.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού εάν δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε επισκευές. Επιπλέον, μπορεί να μεταφέρει ποσά από τον κωδικό μιας συμβατικής ομάδας εργασιών σε άλλο κωδικό συμβατικής ομάδας, χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό ποσό της σύμβασης του αναδόχου.
Η παράδοση των προσφερόμενων υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά, από την υπογραφή των συμβάσεων μέχρι τη λήξη τους και περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας.Το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης θα είναι μέχρι 31/01/2016.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση αντιγράφου της μελέτης και συμπληρωματικών εγγράφων είναι Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00 μμ.Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προφορών είναι 27 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10:00 πμ έως 10:15 πμ, στα γραφεία του Δήμου Λέσβου στη Μυτιλήνη, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Α’ όροφος, Τ.Κ.81100.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Κίνησης του Δήμου στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Α’ όροφος, Τ.Κ.81100, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυριάκης Γρηγόριος, τηλέφωνο 22510-23980, Fax 22513-50573.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής περιγράφονται στην Διακήρυξη.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 1.320,00 ευρώ για το σύνολο του διαγωνισμού ή ποσοστό 2% επί της δαπάνης -με ΦΠΑ- του ολοκληρωμένου τμήματος των προσφερόμενων
εργασιών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΖΑΝΟΣ