Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των εργασιών με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή νεκροταφείων – κοιμητηρίων», με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της 154/2017 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Λέσβου.

Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω εργασιών έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 845/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λέσβου με ΚΑΕ 45.6262.0001 οικ. έτους 2017 για τη «Συντήρηση και επισκευή νεκροταφείων –  κοιμητηρίων»

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες μέχρι την Δευτέρα 23/10/2017 και ώρα 14:00.

Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει τα δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομίμου εκπροσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Αρμόδια υπάλληλος κα. Στρατούλα Βαΐτη, στα τηλέφωνα 22513.50573.

Αναλυτικά η μελέτη .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ