Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών”, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 19.936,80 ευρώ με  ΦΠΑ (17%).

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  Δευτέρα 16-03-2020 και ώρα 14:00.

Αναλυτικά: