Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή Κλιματιστικών”

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο της ομάδας ειδών της υπηρεσίας, μέχρι και την Παρασκευή 21-06-2019 και ώρα 14:00΄.

Αναλυτικά:
Η Πρόσκληση
Η Μελέτη