Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δήμου Λέσβου“, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 2.300,00 €  χωρίς ΦΠΑ (17%)  .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής  μέχρι και τις 14:00΄ της Τετάρτης 03/04/2019.

Αναλυτικά: