ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                            
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Βενιζέλου 13-17
Μυτιλήνη, Τ.Κ.: 811 32
Τηλ: 22510 50516
Fax: 22513 50510
e-mail: promithies@mytilene.gr
Μυτιλήνη:  19-05-2020
Αριθ. Πρωτ.:  ΔΟΥ/13613   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Μυτιλήνης  ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο “Συντήρηση και Αναγόμωση Πυροσβεστήρων – Προμήθεια ειδών Πυρόσβεσης”.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσία έχει εκδοθεί οι αριθμ. 536/13-05-2020, 537/13-05-2020, 538/13-05-2020, Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών Δαπανών  και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Σχετική η αριθμ 45/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της αριθμ 45/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω Υπηρεσία στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  26-05-2020 Ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.


Παρατήρηση: Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. ΔΟΥ/14447/26-05-2020 ανακοίνωση του Τμήματος Αποθηκών Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας παρατείνεται έως και την 29-05-2020 .


Οι φάκελοι των προσφορών μπορούν να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μυτιλήνης (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ 81132) με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Eίτε αυτοπροσώπως,
  2. Eίτε από νόμιμο εκπρόσωπο,
  3. Eίτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), κατόπιν ενημέρωσης σχετικά της αναθέτουσας αρχής για την αποστολή,
  4. Eίτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ( ημερομηνία αποστολής -voucher), κατόπιν ενημέρωσης σχετικά της αναθέτουσας αρχής για την αποστολή.

Έξω από τον σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής:

ΠΡΟΣ:

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης

Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μυτιλήνης

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

“Συντήρηση και Αναγόμωση Πυροσβεστήρων – Προμήθεια ειδών Πυρόσβεσης”.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο του Δήμου Μυτιλήνης (www.mytilene.gr/Ηλεκτρονική Ενημέρωση/ Προκηρύξεις).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Ο ανάδοχος θα μας προσκομίσει επιπλέον:

  1. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν συμμετέχει με αντιπρόσωπό του) (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
  2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την σχετική ενημέρωση του προσωρινού αναδόχου, από την υπηρεσία μας.

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Αντωνέλλος Μαρίνος στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

Συνημμένα η σχετική μελέτη και η παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ