Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Συντήρηση – Επισκευή δημοτικών κτιρίων Ν. Α. τμήματος Λέσβου πλην Δ. Ε. Μυτιλήνης”, εκτιμώμενης αξίας 123.155,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 105.260,68 €. Το ποσό δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 16-11-2017, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 13.00 από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Η προθεσμία υποβολής προσφορών έως 16-11-2017, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10.00 π.μ..

Αναλυτικά :