Συνεχίζονται από το Δήμο Λέσβου, με συνεργεία και τεχνικά μέσα του Τμήματος Αυτεπιστασίας, με την επίβλεψη του Εντεταλμένου Συμβούλου, Γιάννη Αμπουλού, οι παρεμβάσεις και οι επισκευαστικές εργασίες με τσιμεντοστρώσεις, αλλαγές φθαρμένων πλακών κ.α., σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους και προβληματικά σημεία, που παρουσίαζαν φθορές λόγω παλαιότητας και πολυετούς χρήσης.

 

Ο ευπρεπισμός, και η συστηματική συντήρηση κοινοχρήστων χώρων, βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής.