Ο Δήμος Μυτιλήνης  ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο “ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ” – Συνδρομή  του Δήμου Μυτιλήνης στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού ιστοτόπου  ΔήμοςΝΕΤ” : α). Ηλεκτρονική πλατφόρμα ΔήμοςΝΕΤ,  β). Ηλεκτρονική πλατφόρμα www.4412.gr, γ). Ηλεκτρονική πλατφόρμα e-postirixis.

Σχετική η αριθμ, 3/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω Υπηρεσία στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  21-05-2020 Ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Αναλυτικά: