Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης με τίτλο «Συνδιοργάνωση του επιστημονικού συνεδρίου με θέμα: Μίλτος Κουντουράς -Στρατής Μυριβήλης * Βίοι παράλληλοι και τεμνόμενοι», ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας και της προμήθειας μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λέσβου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης/ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ομάδα και λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές,  μέχρι και τις 11:30 π.μ. της  Τετάρτης  03/04/2019.

Αναλυτικά η ανακοίνωση .