Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λέσβου ανακοινώνει ότι:
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σε επόμενη συνεδρίασή της θα εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την συνέχιση της λειτουργίας της χρήσης εστιατορίου επί της οδού Χριστουγέννων 44 Δεξιός Λιμενοβραχίονας στη Μυτιλήνη από την Κα.Αλτίνογλου Άννα του Νικολάου και της Ευαγγελίας ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και εφόσον δεν αποτελεί πηγή όχλησης για το περιβάλλον, την κυκλοφορία και ιδιαίτερα την κατοικία, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Ι (ε) ΠΔ ΦΕΚ 868Δ΄/05-12-1988.  Στη συνέχεια  το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου θα αποφασίσει για την συνέχιση της λειτουργίας της χρήσης εστιατορίου επί της οδού Χριστουγέννων 44 Δεξιός Λιμενοβραχίονας στη Μυτιλήνη από την Κα.Αλτίνογλου Άννα του Νικολάου και της Ευαγγελίας.
Καλούνται οι έχοντες αντίθετη άποψη δηλαδή θεωρούν ότι η παραπάνω επιχείρηση αποτελεί πηγή όχλησης για το περιβάλλον, την κυκλοφορία και ιδιαίτερα την κατοικία, να υποβάλλουν τεκμηριωμένα τις ενστάσεις τους εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμο Λέσβου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΒΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ