Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

  •  Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/10
  •  Την αριθ. 48/8-2-2011 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου

Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας .

Αναλυτικά η προκύρηξη