Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης με τίτλο: «Συμμετοχή του Δήμου Λέσβου στο 1ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά που θα διεξαχθεί στο Πλωμάρι», ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.450,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ 17%.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της δαπάνης μπορούν να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στην αριθμ. 61/2019 μελέτη της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου.

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ομάδα ή για περισσότερες ομάδες ή για το σύνολο των ομάδων και λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, μέχρι και τις 12:00 της 17/07/2019.

Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση