Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Νόμου 3852/2010 και του Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Λέσβου (ΣΕΜΔΛ) που ψηφίστηκε με την 299/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, προσκαλεί τους φορείς που αναγράφονται στην πρόσληση, να ορίσουν εντός 10 ημερών έναν τακτικό εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του, ώστε να ανασυγκροτηθεί το ΣΕΜΔΛ .

Αναλυτικά :