Ο Δήμος Λέσβου σε συνέχεια της υπ. Αριθμ. Πρωτ.1039 20-5-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Πρόνοιας περί Ένταξης της Πράξης με τίτλο ”ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – Κ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ”, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας «Συμβουλευτικές Εργασίες Διαχείρισης Οικογενειακού Προγραμματισμού των Ωφελούμενων της Πράξης ”ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – Κ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ”» συνολικής δαπάνης  5.000,00 € πλέον ΦΠΑ 17%.

Το έργο «”ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – Κ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ”» έχει οριστικά ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» που ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) με κωδικό MIS 5000170.

Ειδικότερα, η ανωτέρω αναφερόμενη εργασία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες {παροχής συμβουλών διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού, και λοιπών οικονομικών συμβουλών στους ωφελούμενους (άτομα και οικογένειες}, προκειμένου να υποστηριχθούν επιτυχώς οι Υπηρεσίες του Δήμου Λέσβου και ιδιαίτερα η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας στην υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ειδικό νομικό πλαίσιο υλοποίησης που την διέπουν και ιδιαίτερα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον “ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ) ΤΟΥ ΤΕΒΑ που εξέδωσε η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΕΒΑ.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι Οικονομολόγος με έδρα την Μυτιλήνη  Εγγεγραμμένος στο Ο.Ε.Ε με πτυχίο Α’ τάξης και εμπειρία συμβουλευτικής και προγραμματισμού οικονομικών στοιχείων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την  οικονομική προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο εντός πέντε   ημερών από την δημοσίευση της παρούσης ανακοίνωσης στον δικτυακό τόπο του Δήμου Λέσβου υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας επί της οδού Αγίας Ειρήνης 10 στην Μυτιλήνη (Υπόψη Κατσιγίνη Μικέ).

Η ανωτέρω ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με την Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών (αρ. 35130/739/9-8-2010), καθορισμός νέων ορίων προϋπολογισμού για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών).

Η  Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Μέριμνας
Αναστασία Αντωνέλλη