Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: ¨Συλλογή ,Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση υλικού πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος Δήμου Λέσβου (Π.3.3.1), ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής δημοκρατίας και συμμετοχής στο Δήμο Λέσβου (Π.4.3.1) της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERGEG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»¨.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  70.300,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α 24%,  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 56.693,55€  , ΦΠΑ : 13.606,45 €).

Αναθέτουσα αρχή Δήμος Λέσβου
Είδος αναθέτουσας Αρχής Ο.Τ.Α.
Οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17
Ταχ. Κωδ. 81132, Μυτιλήνη
Τηλ. 2251350 580,  2251350532
Telefax 2251350578
E-mail dimos @mytilene.gr
Κωδικός NUTS EL 411
Ιστοσελίδα www.mytilene.gr

Αναλυτικά: