ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                           
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη                     
Ταχ. Κωδ: 81132                   
Πληροφορίες: Γεωργία Μπλέτσα                              
Τηλ: 22510 25555, 22510 54202                                           
Fax: 22510 25553                                                      
e-mail: kathariotita.lesvou@gmail.com
Μυτιλήνη 15/06/2018

Αριθ. Πρωτ.: 27240

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«για τη συλλογή και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων (τηγανελαίων)»

Ο Δήμος Λέσβου σας ανακοινώνει ότι δέχεται σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο τα συμφερότερα υπέρ του Δήμου αντισταθμιστικά οφέλη, για τη συλλογή και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων (τηγανελαίων) και ζωικών λιπών. Τα τηγανέλαια και ζωικά λίπη που απορρίπτονται στο Δήμο (από νοικοκυριά και εστιατόρια) θα συλλέγονται σε χώρους μαζικής συλλογής (π.χ. γωνιές ανακύκλωσης, σχολεία, αθλητικά κέντρα, νηπιαγωγεία και άλλα κτίρια του Δήμου) με έξοδα αποκλειστικά του αναδόχου, σύμφωνα με την πρόταση που αυτός θα καταθέσει.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία για τη συλλογή και διαχείριση αποβλήτων και επιπλέον θα πρέπει να πληρεί τις εξής προϋποθέσεις :

  • Να διαθέτει άδεια συλλογής, μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης χρησιμοποιημένων και αποβλήτων φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών.
  • Να αναλάβει το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του απαιτούμενου εξοπλισμού που θα προτείνει για τη συλλογή του απόβλητου τηγανελαίου και ζωικού λίπους. Ο εξοπλισμός αυτός θα τοποθετείται από τον ανάδοχο σε γωνιές ανακύκλωσης, σχολεία, αθλητικά κέντρα, νηπιαγωγεία και άλλα κτίρια του Δήμου ή σε επιλεγμένα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος.
  • Να αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά του απόβλητου φυτικού ελαίου και ζωικού λίπους με δικά του έξοδα και μέσα.
  • Να αναλάβει τα έξοδα επικοινωνίας, διαφήμισης και προώθησης της ιδέας της συλλογής και αξιοποίησης του απόβλητου φυτικού ελαίου και ζωικού λίπους στους κατοίκους του Δήμου.

Σας γνωρίζουμε ότι είναι δυνατόν οι ενδιαφερόμενοι , να καταθέσουν προσφορά με την οποία θα επιστρέφουν δωρεάν ως ανταποδοτικό στο Δήμο σε χρήμα ή σε είδος, μέρος από την ενεργειακή ή άλλη αξιοποίηση των αποβλήτων φυτικού ελαίου και ζωικού λίπους που θα παραλαμβάνουν.

Σε περίπτωση προσφοράς επιστροφής σε είδος, το κόστος  μεταφοράς στην έδρα του Δήμου, αναλαμβάνει ο ανάδοχος.

Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνετε και φάκελος όπου θα περιγράφετε αναλυτικά ο τρόπος αξιοποίησης των αποβλήτων φυτικού ελαίου και ζωικού λίπους.

Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνονται δεκτές στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, θα είναι η Παρασκευή 13-07-2018 στις 15.00.

Τις κατατιθέμενες προσφορές θα αξιολογήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο και θα αποφασίσει για την πλέον συμφέρουσα για το Δήμο οικονομικά και περιβαλλοντικά προσφορά.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.mytilene.gr

Ο/Οι Ανάδοχος/χοι, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Φορολογική ενημερότητα

Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

Αρμόδιος υπάλληλος κα Γεωργία Μπλέτσα, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΖΑΝΟΣ