1. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΣΒΟ», με προϋπολογισμό 214.700,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  δωρεάν το έντυπο οικονομικής προσφοράς από το Δημοτικό Κατάστημα Λέσβου (Βενιζέλου 13-17, τρίτος όροφος,  Μυτιλήνη) μέχρι τις 27-11-2014, ενώ τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr, επιλογή προκηρύξεις). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 22513-50557, FAX επικοινωνίας : 22513-50508, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία : Τσαπώνη Μαρία.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2-12-2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 9.30π.μ. έως 10:00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
  • Αναλυτικά η περίληψη διακήρυξης εδώ
  • Η πλήρης μελέτη εδώ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ