ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 – 2020»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α

ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ»

 

Στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Λέσβου – Κέντρο Ένταξης Μεταναστών ΚΕΜ»

 

Το «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Την με αριθμ. πρωτ. οικ.3839/17-11-2016 απόφαση ένταξης της Πράξης ‘’ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ’’ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΡΟΜΑ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001999 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014 – 2020».
 2. Την υπ’ αριθμ. 6/2017 (αριθμ. πρωτ. 104/18-01-2017) – (ΑΔΑ: 612ΨΟΛΣΖ-ΕΧ1) απόφαση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου, με θέμα: «Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 2) ‘’ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ’’ της Πράξης ‘’ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ’’.
 3. Την με αριθμό 96/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβούλιου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» Δήμου Λέσβου.
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα και αυτές του άρθρου 30 του άρθρου 30 του Ν.4314/2014.

Ανακοινώνει

Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα (1) έτος από την υπογραφή της, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος με:

Α. Ένα (1) άτομο της ειδικότητας ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Συντονιστής (ενδεικτικά 600 ώρες το έτος).

Β. Ένα (1) άτομο της ειδικότητας ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ (ενδεικτικά 800 ώρες το έτος).

για την υλοποίηση λοιπών δράσεων στο Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Κέντρου Κοινότητας Λέσβου για τα επόμενα 3 έτη και συγκεκριμένα:

α) Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες – πρόσφυγες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας νομίμως διαμένοντες.

β) Διαπολιτισμικές δράσεις με έμφαση τη συνύπαρξη παιδιών και νέων, αλλοδαπών και γηγενών.

γ) Δράσεις για την προώθηση της πρόσβασης των μεταναστών – προσφύγων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας νομίμως διαμένοντες στην αγορά εργασίας.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1)Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 22 ως 65 ετών.

2) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3) Να µην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α) Ειδικότητα ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ – Συντονιστής

 1. Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Νηπιαγωγών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής. Πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής εφόσον κατέχουν και το απαιτούμενο πτυχίο του π.δ. 130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ.Α΄) – (πτυχίο εξομοίωσης). Όσον αφορά σε τίτλους χωρών της αλλοδαπής, απαιτείται επιπρόσθετα βεβαίωση επανεκπαίδευσης των άρθρων 30 παρ.2 του ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159/21.09.1992 τ. Α΄) και 10 παρ.3 του ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156/31.07.1995 τ. Α). Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι πτυχιούχοι χωρών της Ε.Ε. και του Ελληνικού Κολλεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής.
 2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων (Word), (ii) Παρουσιάσεις (Powerpoint) και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου (Internet).
 3. Καλή γνώση δυο (2) ξένων γλωσσών.
 4. Επαγγελματική εμπειρία στη δημιουργική απασχόληση παιδιών. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση μουσικοκινητικής αγωγής και παιδικών κατασκευών.

Β) Ειδικότητα ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

 1. Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών  Επιστημών (Πατρών) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών  (Πελοποννήσου) Πανεπιστημίων της ημεδαπής  ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Φιλοσοφίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας ή Κλασσικών Σπουδών ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου.

Σημειώνεται ότι εάν οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το Δ Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

 1. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων (Word), (ii) Παρουσιάσεις (Powerpoint) και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου (Internet).
 2. Καλή γνώση δυο (2) ξένων γλωσσών.
 3. Εμπειρία από την λειτουργία Συλλογικών Δομών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους σε κλειστό φάκελο καθώς και την οικονομική τους προσφορά σε ξεχωριστό κλειστό σφραγισμένο φάκελο εντός πέντε ημερών από την δημοσίευση της παρούσης ανακοίνωσης στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Λέσβου και στην υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας επί της οδού Αγίας Ειρήνης 10 Μυτιλήνη (υπόψη Κατσιγίνη Μικέ 22510-27501 εσωτ.7)

Η ανωτέρω ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με την Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με Απόφαση Προέδρου, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών (αρ. 35130/739/9-8-2010), καθορισμός νέων ορίων προϋπολογισμού για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών).

                                                               Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής

                                                          Προστασίας &  Αλληλεγγύης» Δήμου Λέσβου

                                                                         Αναστασία Αντωνέλλη