ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Τμήμα Χωροταξίας & Πολ/κων Εφαρμογών
Ταχυδρομ. Διεύθ.:  Μ.Κουντουρά 1
Ταχ. Κώδικας:  81132
Τηλέφωνο: 2251353737
FAX: 2251353713
Πληροφορίες:  Μ.Γιαρλού
Μυτιλήνη 12/10/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας ανακοινώνει ότι:

Με την 378/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης εγκρίθηκε η υπ’ αριθμόν 60/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Διευρυμένου Δήμου Μυτιλήνης (ΦΕΚ 328/30.07.07 τεύχος Α.Π.Π΄) στην θέση του Αεροδρομίου Μυτιλήνης, λόγω της νέας θέσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του αερολιμένα Μυτιλήνης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Μυτιλήνης Μ. Κουντουρά 1, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώ-ρες, για να λάβουν γνώση της τροποποίησης, και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης .

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης (http://www.mytilene.gr/) προς ενημέρωση των πολιτών και στο Κεντρικό Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μυτιλήνης (Ελ. Βενιζέλου 13-17), όπου μπορούν επίσης να κατατεθούν τυχόν ενστάσεις των ενδιαφερομένων μέσα στο ως άνω οριζόμενο χρονικό διάστημα ,οι οποίες θα πρέπει με ευθύνη του Δημοτικού καταστήματος Μυτιλήνης να διαβιβαστούν στην Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Μυτιλήνης.

Ομοίως η παρούσα κοινοποιείται στους φορείς προκειμένου να γνωμοδοτήσουν για την πρόταση της τροποποίησης.
Ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Πολεοδομίας ,
Ειδικών θεμάτων της Καθημερινότητας του πολίτη
και Δημοτικής Αστυνομίας
Δήμου Μυτιλήνης
Ευστράτιος Δαγκλής
Συνημμένα:
  1. Σχέδιο τροποποίησης Γ.Π.Σ. περιοχής αεροδρομίου Μυτιλήνης σε κλίμακα 1:25.000
  2. Σχέδιο τροποποίησης Γ.Π.Σ. περιοχής αεροδρομίου Μυτιλήνης σε κλίμακα 1:5.000
  3. ΑΔΣ έγκρισης σημειακής τροποποίησης του ΓΠΣ Μυτιλήνης