ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΟΜΗΣΗΣ
Τμήμα Πολ/κων Εφαρμογών & Σχεδίων
Ταχυδρομ. Διεύθ.:  Μ.Κουντουρά 1
Ταχ. Κώδικας:  81132
Τηλέφωνο: 2251353737
FAX: 2251353713
Πληροφορίες:  Μ.Γιαρλού
Αρ. Πρωτ.    7771/2018
Ανακοίνωση – Πρόσκληση
Ο Αντιδήμαρχος Δόμησης ανακοινώνει ότι:
Με την 783/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 98/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά  την σημειακή τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Μυτιλήνης, στη περιοχή «Επάνω Σκάλα», στο Ο.Τ. Γ419 (6.7.1993 Π.Δ. ΦΕΚ 946 Δ’/ 12.8.1993 ).
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Δόμησης  του Δήμου Λέσβου Μ. Κουντουρά 1, κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση της τροποποίησης και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης .
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου (http://www.mytilene.gr/) προς ενημέρωση των πολιτών και στο Κεντρικό Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Λέσβου, όπου μπορούν επίσης να κατατεθούν τυχόν ενστάσεις των ενδιαφερομένων, μέσα στο ως άνω οριζόμενο χρονικό διάστημα ,οι οποίες θα πρέπει με ευθύνη του Δημοτικού καταστήματος Μυτιλήνης να διαβιβαστούν στην Δ/νση Δόμησης του Δήμου Λέσβου.
Ομοίως αποστέλλουμε την  παραπάνω ανακοίνωση-πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους, ώστε να μεριμνήσουν με δαπάνη τους για την δημοσίευσή της σε δύο εφημερίδες του Δήμου μας, για  δύο συνεχόμενες φορές και να μας προσκομίσουν τα σχετικά φύλλα.
Ο Αντιδήμαρχος  Δόμησης
Δ. Λέσβου
Μιχάλης Ταμβακέλλης
                    2. Το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΟΜΗΣΗΣ
Τμήμα Πολ/κων Εφαρμογών & Σχεδίων
Ταχυδρομ. Διεύθ.:  Μ.Κουντουρά 1
Ταχ. Κώδικας:  81132
Τηλέφωνο: 2251353737
FAX: 2251353713
Πληροφορίες:  Μ.Γιαρλού
Μυτιλήνη  23-11-2018
Αρ. Πρωτ. 7771
ΠΡΟΣ
Ως   Πίνακα Ανακοινώσεων
Θέμα: Διαβίβαση της πρόσκλησης-ανακοίνωσης που αφορά την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Μυτιλήνης στην περιοχή «Επάνω Σκάλα» στο Ο.Τ. Γ419.
Σας αποστέλλουμε την ανακοίνωση-πρόσκληση που αφορά την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης (Π.Δ. 2-9/5.12.88 ΦΕΚ 869 Δ΄), που τροποποιήθηκε με το 6.7.1993 Π.Δ. ΦΕΚ 946 Δ’/ 12.8.1993 στο οικοδομικό Τετράγωνο Ο.Τ. Γ 419, μετά από Δικαστική Απόφαση και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Η πρόταση τροποποίησης κοινοποιείται και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχαιολογίας  προκειμένου να γνωμοδοτήσουν, καθώς το ακίνητο εμπίπτει εντός Κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
Συνημμένα
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Ε.Δ
  1. Α.Φ. 1.1
  2. Φ. υπόθεσης

Η Προιστ. Δ/νσης Δόμησης

ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός   ΠΕ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
  1. Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος  του  Δ. Λέσβου
  2. κ. Νικόλαο  Κόρακα Κατσακούλη 35 ,81131 Μυτιλήνη
  3. κ. Μαρία Βερναρδάκη δια της κ. Δ. Πανάγου πρακτορείο «Μυτωνίς» Π. Κουντουριώτη 87, 81131 Μυτιλήνη
  4. Πληρεξούσιο Δικηγόρο κ. Καλλία Δημήτριο Καβέτσου 40, 81132,Μυτιλήνη
  5. Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης
  6. Πίνακα των όμορων ιδιοκτησιών
  7. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Β. Αιγαίου, Βουρνάζων 19,81131,Μυτιλήνη
  8. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, Σαπφούς 22,81131,Μυτιλήνη
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Σήμερα την  26  του μηνός Νοεμβρίου ,ημέρα  Δευτέρα ώρα 10:30 π.μ. του έτος 2018 αναρτήθηκε στην υπηρεσία μας η παραπάνω ανακοίνωση παρουσία δύο υπαλλήλων της υπηρεσίας μας .
Οι υπάλληλοι
Μ. Γιαρλού
Μ. Σκαρακάκη